Menu:

Privacy policy

Stichting Brandwonden respecteert uw privacy. In het licht van de nieuwe Europese reglementering inzake bescherming van persoonsgegevens die op 25 mei 2018 van kracht wordt, willen wij iedereen die wij contacteren voor fondsenwerving informeren over hoe wij hun persoonsgegevens gebruiken.
Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan u ons steeds contacteren.

Stichting Brandwonden

Stichting van Openbaar Nut
Opgericht bij Koninklijk Besluit op 16 mei 1986
Ondernemingsnummer: 0428 886 389
Adres: Frans Landrainstraat 43, 1970 Wezembeek-Oppem
Contact: via telefoon op nummer 02 649 65 89 of via email info@stichtingbrandwonden.be

1. Stichting Brandwonden beheert volgende websites
www.stichtingbrandwonden.be

 • Geven van preventietips brand en brandwonden
 • Informeren over brandwonden, verzorging en behandeling
 • Verwerken van donaties
 • Verkopen van preventie- en didactisch materiaal

www.brandwondenvoorkomen.be

 • Informatie over opleidingen, die gegeven worden door Stichting Brandwonden
 • Inschrijven voor opleidingen, die gegeven worden door Stichting Brandwonden

www.sparkkk.be

 • Website voor jongeren met brandwonden en psychische problemen
 • Geven van informatie
 • Contact met lotgenoten via een beveiligde chatroom
 • Doorverwijzing naar psychologen op vraag van de bezoeker

2. Stichting Brandwonden beheert volgende bestanden
Donateurenbestand (zie Privacyverklaring Fondsenwerving)
Adresbestand voor versturen van preventiemails

 • Versturen van preventiemailings over brand en brandwonden
 • De gegevens worden niet aan derden doorgegeven
 • Bewaartermijn: zolang de preventiemailings worden verstuurd of bij verwijdering door de adreshouder

Bestand met aanvragers financiële steun

 

 • Administratie van de aanvragen op financiële hulp vanwege brandwondenpatiënten
 • De aanvraag wordt ingediend door de sociale assistenten van de brandwondencentra of de verantwoordelijke binnen de Stichting
 • De adresgegevens kunnen worden gebruikt voor opvolging van de financiële steun
 • De adresgegevenszijn technisch beschermd tegen raadpleging door onbevoegden
 • De adresgegevens worden niet aan derde partijen doorgegeven
 • Het adresbestand werd goedgekeurd door de Privacy Commissie

Bestand met kopers van preventiemateriaal, didactisch materiaal

 • Personen, die producten kopen via de webshop, worden bijgehouden in een bestand, nodig voor de administratieve opvolging van de bestellingen
 • Personen, die hun producten registreren voor het uitoefenen van de waarborg van de aangekochte producten, worden in een apart bestand opgeslagen en kunnen één maal gecontacteerd worden voor fondsenwerving
 • De adressen worden niet aan derde partijen doorgegeven
 • De adressen worden minstens 10 jaar bijgehouden (duur van de waarborg)

Bestand gemeenten en brandweerzones in het kader van de rookmeldercampagne

 • Stichting Brandwonden wil alle Belgen de kans geven om goedkope en kwalitatieve rookmelders aan te kopen
 • Stichting Brandwonden werkt hiervoor samen met brandweer en gemeentebesturen
 • Met deze partijen worden overeenkomsten afgesloten om een goed verloop van de actie mogelijk te maken
 • Er wordt een bestand bijgehouden van de verantwoordelijke personen binnen de brandweer/gemeente
 • Deze personen kunnen gecontacteerd worden voor nieuwe projecten binnen het domein van de preventie brand en brandwonden
 • De adressen worden niet doorgegeven aan derde partijen

3. De Stichting respecteert de Privacy van de gebruikers van haar websites. 
Het verzamelen van "persoonlijke gegevens" via de websites van Stichting Brandwonden en het gebruik dat De Stichting van deze gegevens maakt, is strikt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens en van de Europese privacy verordening “algemene verordening gegevensbescherming” van 25 mei 2018. 

De Stichting verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens over de gebruikers van haar website voor informatie- en communicatiedoeleinden, klantenbeheer alsook voor interne doeleinden: 

 • Verzameling van persoonlijke gegevens bij registratie, aankopen en acties: De Stichting verzamelt persoonlijke gegevens bij de registratie door de gebruiker op de website, bij aankopen door de gebruiker via de website, of bij het al dan niet intekenen op een commerciële actie. Persoonlijke informatie die door de gebruiker wordt verstrekt tijdens de registratie op de website, bij het verrichten van een aankoop, of bij de deelname aan bepaalde acties, kan door De Stichting of door de partners van De Stichting gebruikt voor (directe) communicatiedoeleinden, voor klantenbeheer en om bepaalde informatie of diensten te kunnen aanbieden; deze persoonlijke informatie kan ook worden verstrekt en gedeeld worden met contractueel verbonden partijen. Uiteraard kan de gebruiker die niet wenst dat zijn persoonlijke gegevens op de hoger beschreven manier worden gebruikt, dit op de daarvoor voorbehouden plaats bij de registratieprocedure aanduiden. 
 • Verzameling van gegevens voor interne doeleinden: profilering, trafiekanalyse, verbetering van aanboden diensten. De Stichting verzamelt ook persoonlijke informatie voor interne doeleinden, zoals bijvoorbeeld profilering van de gebruikers van de websites, analyse van de webtrafiek, alsook met het oog op het verbeteren en afstemmen op de gebruiker van de door Stichting Brandwonden geboden informatie en diensten. 
 • Gebruik van "cookies". De websites van Stichting Brandwonden maken tenslotte gebruik van zogenaamde "cookies". "Cookies" zijn minuscule gegevens die op de harde schijf van de gebruiker worden ingeplant om het gebruik van de websites te vergemakkelijken. Het gebruik van "cookies" wordt door websurfers algemeen aanvaard. De meeste belangrijke websites maken er dan ook gebruik van. De websites van Stichting Brandwonden maakt onder meer gebruik van "cookies" om te vermijden dat de gebruiker van de websites van Stichting Brandwonden zich voortdurend moet aanmelden om gepersonaliseerde diensten te verkrijgen via zijn gebruikersnaam en paswoord. U kan het gebruik van cookies in belangrijke mate zelf beheren via uw browser. De Stichting kan echter geen optimale werking van de haar websites garanderen, indien u het gebruik van cookies via uw browser uitschakelt. 

Recht op inzage en correctie
Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht om toegang te vragen en te verkrijgen tot zijn/haar persoonsgegevens die door de Stichting worden verwerkt. Daarenboven kan deze persoon ten alle tijde de verbetering van deze gegevens vragen. 
Het verzoek tot toegang tot of wijziging van persoonlijke gegevens moet worden gericht per post met bewijs van identiteit aan Stichting Brandwonden, Frans Landrainstraat, 43, 1970 Wezembeek-Oppem. 

U kunt zich eveneens verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor (direct) marketingdoeleinden via email gericht aan info@stichtingbrandwonden.be. 
U heeft met betrekking tot de verwerking van uw gegevens eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, met zetel te B-1000 Brussel, Drukpersstraat 35, via een brief naar dit adres of via e-mail naar contact@apd-gba.be.

Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling: De Stichting behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring ten allen tijde aan te passen. Uiteraard zal zij de gebruikers van haar website hiervan op de hoogte stellen op haar website of via e-mail.

1. Wat zijn “persoonsgegevens”, wat betekent “verwerking van persoonsgegevens” en wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

“Persoonsgegevens” zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Onder “verwerking van persoonsgegevens” verstaan we elke bewerking van persoonsgegevens, zoals onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op
andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.


De verwerkingsverantwoordelijke voor de fondsenwerving Stichting Brandwonden, gevestigd te Wezembeek-Oppem, Frans Landrainstraat, 43 en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0428 886 389.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij in het kader van onze fondsenwervingscampagnes?
Wij verwerken:

 • (i) contactgegevens (naam, adres, aanspreektitel, geslacht);
 • (ii) e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum (als deze informatie ons wordt bezorgd) en persoonlijke voorkeuren van alle personen die ons een gift overmaken of interesse tonen voor onze activiteiten (tenzij men dat niet wenst, zie punt 5);
 • (iii) voor welke fondsenwervingscampagnes of activiteiten we iemand contacteerden;
 • (iv) informatie over ontvangen giften (datum, bedrag, rekeningnummer, eventuele domiciliëring, enz.) en de afhandeling ervan (de historiek van uw giften en eventueel
 • informatie nodig voor het bezorgen van fiscale attesten).


Wij kunnen ook andere informatie verwerken die u ons spontaan zou bezorgen, zoals uw feedback over onze organisatie of over bepaalde van onze activiteiten of campagnes.

Soms stellen derde partijen adresbestanden ter beschikking voor een specifieke fondsenwervingscampagne. In dat geval gebruiken we de persoonsgegevens enkel voor die campagne en worden uw gegevens alleen opgeslagen als u een gift doet ten gevolge van die campagne.

Deze gegevens gebruiken we ook voor toekomstige fondsenwervingsacties.

3. Waarvoor en hoe gebruiken wij persoonsgegevens?
Uw gegevens worden enkel verwerkt om u te informeren over onze activiteiten en over wat wij met uw giften doen, voor fondsenwerving, en voor de administratieve afhandeling van uw gift - inclusief het eventueel bezorgen van het fiscaal attest. In het kader van fondsenwervingscampagnes contacteren wij u in principe via gewone post of telefonische oproepen (tenzij u zich inschreef op de bel-me-niet-meer-lijst). Wij kunnen u ook via elektronische post contacteren indien u ons daarvoor voorafgaand expliciet de toestemming geeft.

Zonder dat u ons de nodige persoonsgegevens bezorgt, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier of op enige andere wijze, kan uw gift en/of het bezorgen van een fiscaal attest niet correct behandeld worden.

Soms schrijven wij voor fondsenwervingscampagnes enkel personen aan op basis van specifieke profielen, zoals de gifthistoriek, de leeftijd of persoonlijke voorkeuren.

De verwerking van uw gegevens voor verdere fondsenwervingscampagnes is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Stichting Brandwonden vermits het voor de financiering van goede doelen nodig is om aan fondsenwerving te doen; dit bevordert de non-profit doelstellingen van onze organisatie. Nadat u een gift heeft gedaan aan onze organisatie, worden uw gegevens voor de correcte afhandeling van deze gift (registratie, verwerking, fiscaal attest, eventuele domiciliëring) gebruikt op basis van de noodzaak voor de uitvoering van onze verplichtingen jegens u, evenals op basis van ons gerechtvaardigd belang om de gift op correcte wijze te verwerken.

4. Gebruiken wij dienstverleners voor de verwerking van persoonsgegevens?
Voor de verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie maken wij gebruik van dienstverleners die uw gegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken (zogenaamde “verwerkers”). Wij zien erop toe dat de dienstverleners op wie wij een beroep doen de nodige beschermingsmaatregelen in acht nemen voor een veilige en correcte verwerking van uw gegevens en dat zij hun verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving nakomen.

Uw gegevens worden namens onze organisatie verwerkt door Direct Social Communications NV (Victor Rauterstraat 33, 1070 Brussel, KBO 0427.917.874 – “DSC”). DSC is een dienstverlener die gespecialiseerd is in het helpen van goede doelen bij hun communicatie en fondsenwerving. DSC bewaart uw gegevens namens onze organisatie en organiseert ook onze fondsenwervingscampagnes en de opvolging ervan. DSC zorgt er ook voor dat uw gegevens up-to-date blijven. DSC doet voor de
productie van sommige fondsenwervingscampagnes beroep op een leverancier in de Verenigde Staten, die hiervoor gecertificeerd is onder het Privacy Shield.

Uw gegevens kunnen eveneens worden doorgegeven aan derden buiten onze organisatie wanneer dat nodig is voor de behandeling van uw gift en/of de fiscale gevolgen ervan (bijvoorbeeld banken en de fiscale overheid voor het overhandigen van fiscale attesten) of wanneer wij daar wij daartoe wettelijk verplicht zouden zijn.

5. Wat zijn uw rechten en hoe kan u die uitoefenen?
Indien uw persoonsgegevens in onze databank worden verwerkt onder onze verantwoordelijkheid, kan u deze inkijken, laten verbeteren of verwijderen. U kan zich ook verzetten tegen een verwerking of vragen deze te beperken. Wanneer u gebruik maakt van uw recht van verzet tegen een verwerking voor fondsenwerving of vraagt uw gegevens te verwijderen, bewaren we enkel uw naam en adres op basis van onze wettelijke verplichting om u toe te laten uw recht van verzet of recht van vergetelheid
uit te oefenen (i.e. uw wens om niet meer door onze vereniging gecontacteerd te worden) en op basis van ons legitiem belang om deze gegevens bij te houden zodat u niet meer gecontacteerd zal worden. 

Voorts kunt u binnen de wettelijke voorwaarden vragen uw gegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm.

U kan uw rechten uitoefenen door het sturen van een brief met een kopie van uw identiteitsbewijs of van een ander stuk dat uw identiteit bewijst, naar het bovengenoemd adres, of via e-mail aan : info@stichtingbrandwonden.be

U heeft met betrekking tot de verwerking van uw gegevens eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, met zetel te B-1000 Brussel, Drukpersstraat 35, via een brief naar dit adres of via e-mail naar contact@apd-gba.be.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Indien wij u als potentieel donateur aanschrijven en u doet geen gift, worden uw gegevens niet verder door ons verwerkt. Indien u ons een gift heeft gedaan, verwerken wij uw gegevens verder voor onze fondsenwerving. We bewaren de gegevens tot 10 jaar na uw laatste gift of nadat u op enige andere wijze actief uw interesse in onze organisatie heeft getoond (of langer indien wettelijk verplicht volgens de fiscale wetgeving).

Wij zullen de gegevens natuurlijk niet langer gebruiken indien u ons laat weten dat u dat niet meer wenst, onder voorbehoud van wat werd gesteld onder punt 5 hierboven. Gegevens m.b.t. de uitreiking van fiscale attesten zullen minimaal bijgehouden worden zo lang als wettelijk vereist is.

7. Hoe bekwamen wij uw contactgegevens?
Wij bekwamen uw contactgegevens doordat:

 • u in het verleden reeds een gift heeft gedaan voor onze organisatie en daarom werd opgenomen in ons bestand; of
 • u op enige wijze heeft aangegeven dat u door ons gecontacteerd wenst te worden (bijvoorbeeld via het invullen van een formulier op onze website of op een evenement of manifestatie); of
 • u reeds een gift heeft gedaan voor een andere non-profit organisatie die eveneens aan fondsenwerving doet voor de behartiging van haar goede doelen en die daarvoor ook gebruik maakt van onze dienstverlener DSC (zie ook punt 8 hieronder); of
 • uw gegevens voor een specifieke fondsenwervingscampagne ter beschikking kregen van een derde voor eenmalig gebruik. Verdere gegevens over de betrokken derde kunnen op eenvoudige aanvraag bij onze dienstverlener DSC worden bekomen.

8. Geven wij uw persoonsgegevens door aan andere non-profit organisaties?
Non-profit organisaties kunnen hun doelen waarvoor ze werden opgericht enkel realiseren mits de nodige middelen. Daarom rekenen we op vrijgevige giften van bedrijven, van organisaties en privépersonen. Het is voor non-profit organisaties zoals de onze dan ook belangrijk om een zo ruim mogelijk doelpubliek te betrekken bij de realisatie van onze doelen en onze fondsenwervingscampagnes.

Wanneer u een gift heeft gedaan, worden uw naam, adres, aanspreektitel, geslacht en giftgegevens daarom verstrekt aan DSC. DSC verwerkt deze gegevens als verantwoordelijke in haar eigen bestand teneinde haar toe te laten om deze gegevens te laten gebruiken door andere non-profit organisaties voor dezelfde doeleinden als waarvoor onze organisatie die gebruikt en zoals hiervoor omschreven.

De lijst met de betrokken organisaties kan worden opgevraagd bij DSC. Zo komt het dat u ook door andere non-profit organisaties kan gecontacteerd worden om u te informeren over hun projecten en over gelijkaardige mogelijkheden om een gift te doen voor hun goede doelen.

Het doorgeven van deze gegevens aan DSC en de andere non-profit organisaties is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van onze organisatie en van andere non-profit organisaties die zich inzetten voor goede doelen, dat erin bestaat om onze organisatie en die andere non-profitorganisaties van fondsen te kunnen voorzien ter behartiging van onze projecten. De gegevens worden bewaard door DSC tot 10 jaar nadat u één van de betrokken organisaties voor het laatst een gift heeft gedaan.

Indien u of derden (bijvoorbeeld uw bank of bPost) wijzigingen in uw persoonsgegevens meedeelt, worden deze doorgevoerd in ons bestand en in het bestand van DSC. DSC doet voor het produceren van sommige fondsenwervingscampagnes beroep op een leverancier in de Verenigde Staten, die hiervoor gecertificeerd is onder het Privacy Shield. Ook ten overstaan van DSC kan u uw rechten zoals vermeld in punt 5 hierboven, uitoefenen.

DSC zal uw gegevens niet langer in haar eigen bestand verwerken voor de in dit punt 8 beschreven doeleinden indien u laat weten dat u dat niet meer wenst - onder voorbehoud van wat werd gesteld onder punt 5 hierboven - door contact op te nemen met DSC via een brief gericht aan “Direct Social Communications nv, Dienst Donateurs, Victor Rauterstraat 33 – 1070 Brussel” of via een email aan donateurs@dsc.be met een kopie van uw identiteitsbewijs of van een ander stuk dat uw identiteit bewijst.

Het volledige privacybeleid van DSC kan worden geconsulteerd op www.privacy.dsc.be. De functionaris voor de gegevensbescherming (in het Engels, “Data Protection Officer” of “DPO”) van DSC kan gecontacteerd worden via dpo@dsc.be. 

Wil je je gegevens inzien, corrigeren of aanvullen? Heb je andere vragen omtrent je gegevens? Je kan ons op volgende manieren contacteren:

Per brief: stuur je vraag per brief naar Stichting Brandwonden - Project BRAVO, Frans Landrainstraat 43, 1970 Wezembeek-Oppem

Per e-mail: stuur je vraag naar info@stichtingbrandwonden.be

Via dit formulier. Dit is de snelste manier.

Let op: om jouw vraag te kunnen beantwoorden, hebben we een bewijs van jouw identiteit nodig. Dit kan door een kopie of een scan van je identiteitskaart mee te sturen. Wij zullen deze kopie of scan enkel gebruiken om vast te stellen of je daadwerkelijk de betrokkene bent waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, dan wel de ouder of de voogd in het geval van -16 jarigen. Van zodra we beiden tevreden zijn met het antwoord op jouw vraag zullen we de kopie of scan vernietigen.